Nasz Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

MIDLANDS POLISH COMMUNITY

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Nazwa organizacji to „Midlands Polish Community”.

§2

Organizacja jest dobrowolnym Stowarzyszeniem Polaków prowadząca działalność non-profit.

§3

Organizacja nie ma określonego miejsca spotkań, jednakże głównym miejscem spotkań jest Ballymahon, Co Longford.

ROZDZIAŁ 2

CELE DZIAŁALNOŚCI

§4

Głównym celem działalności (Główny Cel), dla którego Organizacja została założona jest:

1) Aby wspierać integrację i współpracę między Polakami w okolicy, polskimi przedsiębiorcami, i innymi organizacjami,

2) Aby wspierać polsko-irlandzką integrację i współpracę,

3) Aby wspierać rozwój kulturalny i społeczny wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych w naszych lokalnych społecznościach,

4) Aby wzmacniać i inicjować pozytywne zmiany w środowisku lokalnym oraz aby wspierać osoby potrzebujące pomocy i większej uwagi (np. osoby nie w pełni sprawne),

5) Aby współpracować z lokalnymi urzędami i instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w Irlandii i za granicą,

6) Aby wzajemnie współpracować i wspierać siebie na wzajem w Stowarzyszeniu,

7) Aby stworzyć warunki do pełnego rozwoju intelektualnego, duchowego, emocjonalnego, społecznego, artystycznego i fizycznego w lokalnej społeczności,

8) Aby wspierać działania na rzecz ochrony środowiska i zwierząt.

§5

W celu realizacji Głównego Celu działalności, Organizacja może czynić następujące działania:

1) Przyjmować i otrzymywać jakiekolwiek darowizny, spadki lub prawa do otrzymywania czynszu, subskrypcje, podarunki, wkłady lub fundusze pieniężne, łącznie z organizowaniem loterii zgodnie z przepisami prawa w celu promowania Głównego Celu,

2) Ustanowić i wspierać wszelkie stowarzyszenia lub instytucje charytatywne, fundusze powiernicze lub inne fundusze, które zdaniem Organizacji będą miały na celu promowanie jej Głównego Celu,

3) Złożyć wniosek w imieniu Organizacji do dowolnego organu, czy to rządowego, lokalnego, filantropijnego lub innego, w celu otrzymania jakiegokolwiek wsparcia finansowego,

4) Otworzyć jedno lub więcej kont bankowych,

5) Ubezpieczyć któregokolwiek lub wszystkich Członków przed osobistą odpowiedzialnością związaną z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem, które byłoby postrzegane jako naruszenie zaufania lub naruszenie obowiązków, pod warunkiem, że działał on w dobrej wierze i przy wykonywaniu funkcja jako Członek stowarzyszenia,

6) Czynić wszystkie inne zgodne z prawem rzeczy, które nie były zaplanowane ale które Organizacja uważa za dopuszczalne w promowaniu Głównego Celu.

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE

§6

Członkostwo jest otwarte dla wszystkich w naszych lokalnych polskich społecznościach, bez względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, płeć, wygląd, stan cywilny, stopień niepełnosprawności, orientację seksualną lub wyznanie. Członkami Organizacji są: (i) Członkowie Założyciele wskazani na końcu niniejszego Statutu oraz (ii) inne osoby, których członkostwo zostanie przyjęte przez Zarząd i którzy podpiszą pisemną zgodę na zostanie Członkiem.

§7

Członkostwo w Organizacji nie może być przekazane innej osobie i ustaje:

1) w przypadku śmierci lub bankructwa Członka,

2) po wypowiedzeniu członkostwa przez Zarząd

3) w przypadku pisemnej rezygnacji Członka i zawiadomienia Zarządu w głównym miejscu spotkań Organizacji

ROZDZIAŁ 4

ZARZĄD

§8

Zarząd realizuje politykę Organizacji, poprzez jej reprezentację, administrację, zarządzanie i kontrolę. Liczba Członków Zarządu nie może być mniejsza niż trzy (3) i nie większa niż pięć (5). Pierwszymi Członkami Zarządu są:

Przewodniczący - Sławomir (Slavek) Kazek

Wiceprzewodnicząca - Danuta (Dana) Kiernan

Sekretarz - Ewelina (Evelina) Romanczuk

Skarbnik - Dawid (David) Mneimne

§9

Na pierwszym, a następnie każdym kolejnym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia (Annual General Meeting – AGM), wszyscy Członkowie Zarządu rezygnują ze swoich funkcji. Ustępujący Członek Zarządu będzie uprawniony do ponownego wyboru (reelekcji). Organ może odwołać Członka Zarządu przed upływem jego kadencji.

§10

Orgnizacja prowadzi notatki ze spotkań (minutes) i zapisuje:

1) imiona i nazwiska Członków obecnych na każdym spotkaniu,

2) wszystkie uchwały i postanowienia na wszystkich spotkaniach Organizacji

ROZDZIAŁ 5

SPOTKANIA CZŁONKÓW

§11

Stowarzyszenie tak planuje i organizuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia w każdym roku kalendarzowym aby od poprzedniego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia nie upłynęło więcej niż trzynaście (13) miesięcy. Przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia jest: (a) przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego; (b) przyjęcie rocznego podsumowania z działalności; (c) wybór i reelekcja Członków Zarządu.

§12

Wszystkie zgromadzenia inne niż Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwane są Nadzwyczajnymi Walnymi Zgromadzeniami(Extraordinary General Meetings - EGM). Członkowie Organizacji powinni zebrać się co najmniej raz na kwartał na EGM w celu omówienia bieżących spraw.

§13

Kworum dla walnych zgromadzeń wynosi pięciu (5) Członków.

§14

Przewodniczący Zarządu, przewodniczy na każdym walnym zgromadzeniu Organizacji a w przypadku jego nieobecności lub jeżeli jest obecny ale nie jest w stanie przewodzić spotkaniu, obecni Członkowie Zarządu wybierają jedengo z nich jako przewodniczącego na tym spotkaniu

§15

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje się z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.

ROZDZIAŁ 6

GŁOSOWANIE

§16

Sprawy rozstrzygane są w drodze jawnego głosowania wszystkich uprawnionych do tego Członków Stowarzyszenia.

§17

Obowiązuje zwykła większość przy głosowaniu. W przypadku gdy głosy są równe, Przewodniczący ma głos decydujący.

ROZDZIAŁ 7

FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§18

Wszyscy Członkowie płacą składkę członkowską w wysokości 10 EUR co sześć miesięcy.

§19

Władze irlandzkie lub polskie organy państwowe mogą udzielić Organizacji dodatkowego dofinansowania za pośrednictwem Ambasady RP w Dublinie.

§20

Inne formy dodatkowego finansowania mogą obejmować datki od prywatnych sponsorów, zbiórki pieniężne, loterie i inne uzgodnione przez Członków.

§21

Żadnemu z Członków Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia jego / jej funkcji jako jako Członka Zarządu. Członkowie mogą otrzymywać zwrot wydatków związanych z podróżą, zakwaterowaniem i innymi sprawami związanymi z działalnością Organizacji. Jednakże nic nie stoi na przeszkodzie aby Organizaja, działając w dobrej wierze, przyznała rozsądne i właściwe wynagrodzenie dla jakiegokolwiek Członka lub pracownika stowarzyszenia (niebędącego Członkiem Zarządu) za usługi świadczone na rzecz Organizacji.

ROZDZIAŁ 8

ZMIANA STATUTU

§22

Zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu mogą być dokonywane na każdym Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia lub na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, w drodze wniosku popartego przez co najmniej 2/3 Członków obecnych i głosujących.

ROZDZIAŁ 9

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§23

Organizacja może zostać rozwiązana tylko na specjalnym zebraniu, zwołanym właśnie w tym celu. Propozycja rozwiązania Organizacji zostaje zatwierdzona tylko wtedy, gdy zgadza się na to co najmniej 2/3 obecnych Członków. Środki finansowe i majątek Organizacji zostaną rozdzielone zgodnie z postanowieniami na zebraniu.

My, kilkoro ze zgromadzonych osób, których nazwiska i adresy są poniżej zapisane, chcemy utworzyć powyższą Organizacje / Stowarzyszenie.


ZARZĄD:

Sławek Kazek - Przewodniczący

Danuta Kiernan - Z-ca Przewodniczącego

Ewelina Romańczuk - Sekretarz

Dawid Mneimne - Skarbnik